به پشت فرد، میان شانه ها ۵ بار محکم ضربه بزنید تا شئ بیرون بپرد. سپس سریعا ۵ بار مانور هایملیخ را اجرا کنید.

این کار باعث ایجاد فشار و ارتعاش در مجرای تنفسی شده که برای بیرون پریدن شئ موثر می باشد. با بیرون پریدن شئ فرد دوباره می تواند نفس بکشد.

در هنگام بروز حادثه خفگی حتما با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید یا از فرد دیگری بخواهید تماس بگیرد.

چگونه مانور هایملیخ را اجرا کنم؟

پشت فرد باستید، دو دست خود را دور شکم او قرار داده و یکی از دست ها را مشت کرده و با دست دیگر مچ دست مشت شده را بگیرید. در حالی که دستان خود را به قسمت پایین شکم بیمار فشار می دهید دستان را از قسمت پایین شکم به طرف قفسه سینه حرکت دهید. این حرکت را تا ۵ بار تکرار کنید. این حرکت را مانور هایملیخ می نامند. این مانور را بر روی نوزاد کمتر از یک سال انجام ندهید.

آیا نجات دادن کودک از حالت خفگی هم مانند یک فرد بزرگ سال است؟

بله. ۵ بار ضربه به پشت و ۵ بار تکرار مانور هایملیخ روشی موثر برای نجات کودک از خفگی می باشد. به منظور بیرون پریدن شئ از مجرای تنفسی کودک، او را به صورت سروته قرار ندهید. این کار روش مناسبی نیست و در صورت افتادن ناگهانی کودک از دستانتان، باعث آسیب رسیدن به او می شود.

چگونه باید یک نوزاد را از خفگی نجات داد؟

برای نوزادان (زیر یک سال)، سر نوزاد را در سطحی پایین تر از سینه قرار داده و گردن و سر را بی حرکت نگه دارید. سپس به پشت نوزاد میان دو شانه او ۵ بار ضربه وارد کنید و ۵ بار به مرکز سینه آن ها، مقداری پایین تر از خط فرضی پستان ها فشار وارد آورید. این کار را تا زمان بیرون پریدن شئ یا شنیدن گریه نوزاد، تکرار کنید.

کمک های اولیه مرتبط

الف- بیمار بیهوش است و تنفس دارد.

تنفس بیمار را با بالا بردن چانه و متمایل کردن سر او به سمت عقب و نگاه کردن و حس کردن تنفس از طریق گونه های خود را بررسی کنید.

هنگامی که بیمار بیهوش است عضله های او شل شده و با برگشت زبان به سمت حلق، راه هوایی مسدود، در نتیجه تنفس برای بیمار غیر ممکن می شود. با بالا بردن چانه و متمایل کردن سر بیمار به سمت عقب، و باز گرداندن زبان به حالت عادی خود، راه هوایی بیمار باز می شود. به حرکت قفسه سینه بیمار توجه کنید، در صورت وجود حرکات دم و بازدم، و لمس بازدم بیمار با گونه ها و یا صورت خود، می توان تنفس بیمار را تشخیص داد.

بیمار را به پهلو خوابانده و سر او را به عقب متمایل کنید.

این وضعیت سر، به باز شدن مجرای تنفسی بیمار و برگشت زبان به حلق جلوگیری کرده و علاوه بر آن خون و محتویات درون دهان و یا معده بیرون ریخته و از خفگی بیمار ممانعت می شود.

فورا با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید یا از فرد دیگری بخواهید این کار را انجام دهد.

نحوه کمک های اولیه در مورد کودکی که بیهوش است و تنفس دارد، چگونه می باشد؟

کودک را به پهلو در حالی که سرش به سمت عقب قرار گرفته، در وضعیت احیا در میان بازوان خود (شبیه به وضعیت گذاشتن بچه در گهواره) قرار دهید.

با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید یا از فرد دیگری بخواهید این کار را انجام دهد.

چرا به منظور بررسی وضعیت نفس کشیدن بیمار، سر او را باید به سمت عقب و یک وری قرار داد؟

هنگام بیهوشی فرد، زبان او به سمت حلق باز می گردد و این امر منجر به مسدود شدن راه هوایی می شود. با بالا بردن چانه و متمایل کردن سر به سمت عقب، و ممانعت از برگشت زبان به حلق، راه هوایی باز می شود.

در صورتی که سر یا گردن بیمار صدمه دیده باشد، به پهلو خواباندن او کار صحیحی می باشد؟

با وجود آسیب در گردن و کمر بیمار، به پهلو خواباندن بیمار امکان پذیر می باشد. تنفس بیمار در اولویت می باشد. در زمان به پهلو خواباندن بیمار سعی کنید ستون فقرات بیمار در حالت عادی خود قرار گیرد (به صورت خط مستقیم). در صورت امکان، در انجام این کار از دیگران کمک بخواهید.

چگونه باید تنفس بیمار را بررسی و احساس کرد؟

زمانی که سر بیمار به سمت عقب متمایل شده است، به قفسه سینه او نگاه کنید و از حرکت آن در اثر عمل دم و بازدم مطمئن شوید. با گونه خود نیز می توانید بازدم بیمار را احساس کنید.

آیا قرار دادن سر بیمار به سمت عقب و خواباندن او به پهلو، وضعیت احیا نامیده می شود؟

بله. وضعیت احیا اصطلاح شایعی است که چگونگی باز نگه داشتن مجرای تنفسی وضعیت بیمار بیهوش و در حال تنفس را توضیح می دهد. گاهی اوقات مراحل قراردادن بیمار در وضعیت احیا گیج کننده می باشد، و مهمترین نکته که همان به پهلو خواباندن بیمار و متمایل کردن سر به سمت عقب است، فراموش می شود.

آیا باید با بیمار حرف زد؟

بله. با بیمار صحبت کنید و به او اطمینان خاطر دهید. حتی اگر بیمار به حرف های شما پاسخ ندهد، ممکن است حرف های شما را بشنود.

در صورتی که بیمار احساس ضعف و غش داشته باشد، چه کار باید کرد؟

در صورت احساس ضعف و غش، از بیمار بخواهید به پشت خوابیده و پاهای خود را بالا قرار دهد تا جریان خون به مغز برسد. غش در اثر کاهش موقت جریان خون به مغز می باشد و می تواند به کاهش هوشیاری جزئی منجر شود. بیماری که غش کرده سریعا هشیاری خود را به دست می آورد. در غیر این صورت همانند فرد بیهوش باید کمک های اولیه را دریافت نماید.

ب- بیمار بیهوش است و تنفس ندارد.

تنفس بیمار را با بالا بردن چانه و متمایل کردن سر او به سمت عقب و حس بازدم او با گونه ها و صورت خود بررسی کنید.

هنگامی که بیمار بیهوش است عضله های او شل شده و با برگشت زبان به سمت حلق، راه هوایی او مسدود می شود، در نتیجه تنفس برای بیمار غیر ممکن می شود. با بالا بردن چانه و متمایل کردن سر بیمار به سمت عقب، و باز گرداندن زبان به حالت عادی خود راه هوایی بیمار باز می شود. به حرکت قفسه سینه بیمار توجه کنید، در صورت وجود حرکات دم و بازدم، و لمس بازدم بیمار با گونه ها و یا صورت خود، می توان تنفس بیمار را تشخیص داد.

فورا با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید یا از فرد دیگری بخواهید این کار را انجام دهد. در صورت احساس تنفس به بخش “بیمار بیهوش است و تنفس دارد” مراجعه کنید.

در صورت احساس نکردن تنفس، شروع به وارد آوردن فشار به قفسه سینه کنید. کف یکی از دستان را روی وسط قفسه سینه قرار دهید و کف دست دیگر را روی آن دست قرار دهید، سپس انگشتان خود را به هم قفل کنید.

به وسط جناق سینه فشار وارد آورید و سپس آن را رها کنید.

به این مراحل فشار قفسه می گویند. این کار باعث گردش خون در بدن شده و در نتیجه به حفظ اعضای حیاتی از قبیل مغز و امکان برطرف شدن انسداد در راه هوایی بیمار کمک خواهد کرد.

تا رسیدن اورژانس به ازای هر دقیقه صد فشار وارد آورید.

قبل از وارد آوردن فشار بعدی، اجازه دهید قفسه سینه بالا آید.

آیا اجرای مراحل فشار قفسه سینه برای نوزادان و کودکان متفاوت است؟

روند کار یکی است اما نحوه فشار وارده تا حدودی متفاوت است. برای کودکان یک تا دوازده سال، از هر دو دست برای وارد آوردن فشار به قفسه سینه به عمق حدود پنج سانتی متر به کارگیرید. برای نوزادان (زیر یک سال) از کف دو انگشت برای وارد آوردن فشار به عمق حدود سه و نیم سانتی متر استفاده کنید.

چرا باید سر نوزاد یا کودک را برای بررسی وضعیت تنفس به سمت عقب متمایل کرد؟

در زمان بیهوشی، با بازگشت زبان به سمت حلق مجرای هوایی بسته می شود. با بالا بردن چانه و متمایل کردن سر به سمت عقب، زبان به وضعیت اولیه بازگشته، درنتیجه مجرای هوایی باز می شود.

چگونه تنفس بیمار را بررسی و احساس کنیم؟

زمانی که سر به عقب متمایل می شود، به حرکت قفسه سینه توجه کنید. در صورت تنفس، می توانید بازدم بیمار را بر گونه های خود احساس کنید.

منظور از آوردن فشار بر قفسه سینه چیست؟

محل وارد آوردن فشار بر قفسه سینه جایی است که دستان خود را بر روی قفسه سینه قرار داده و به طور مرتب و با سرعت فشار را وارد تا خون در بدن به جریان افتد.

چه مدت باید به وارد کردن فشار بر قفسه سینه ادامه داد؟

تا رسیدن اورژانس عمل احیا را انجام دهید. در صورت بودن فرد دیگری در کنار شما، هر یک یا دو دقیقه با کمترین وقفه، وارد آوردن فشار بر قفسه سینه را اجرا کنید.

آیا امکان شکستگی دنده ها وجود دارد؟

امکان شکستگی وجود دارد اما در این مورد نگران نباشید. به خاطر بسپارید اولویت با حفظ جریان خون در بدن می باشد. شکستگی دنده ها قابل ترمیم می باشد ولی بدون وارد آوردن فشار به قفسه سینه شانس زنده ماندن به مقدار زیاد کاهش می یابد.

در صورتی که با فرد بیهوش که نفس نمی کشد، دست تنها باشم چه باید کرد؟

در این صورت پیش از شروع به وارد آوردن فشار به قفسه سینه بیمار با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید.

اگر در زمان وارد آوردن فشار بر روی قفسه سینه دچار اشتباه شوم و بیمار تنفس داشته باشد باید چه کار کرد؟

امکان اشتباه وجود دارد ولی نگران نباشید. در صورت رعایت نکات نشانه ای مبنی بر وارد شدن آسیب جدی به بیمار  وجود ندارد.

آیا نیازی به انجام تنفس دهان به دهان می باشد؟

در صورت نیاز می توانید وارد آوردن فشار بر قفسه سینه را به همراه تنفس دهان به دهان و یا تنفس از طریق بینی انجام دهید. اگرچه، وارد آوردن فشار بر قفسه سینه مهمترین اقدام اولیه می باشد، چرا که خون بیمار محتوی مقداری اکسیژن است و فشار وارده خون را در بدن به جریان می اندازد و با این جریان اکسیژن به مغز می رسد. تنفس دهان به دهان و یا تنفس از طریق بینی به شش های بیمار اکسیژن می رساند. ترکیب مستمر سی فشار وارده بر قفسه سینه به همراه انجام دو بار عمل برقراری تنفس  احیای قلبی – ریوی (CPR) نامیده می شود.

چگونه تنفس دهان به دهان یا احیای ریوی را انجام دهم؟

در صورت امکان بعد از وارد آوردن سی فشار به قفسه سینه می توانید، بدون مکث، دو بار تنفس دهان به دهان یا دهان به بینی را انجام دهید. دهانتان را روی دهان یا بینی قرار داده و با دست دهان یا بینی بیمار را محکم بگیرید و بدون مکث دو بار در دهان یا بینی او بدمید. برای نوزادان کمتر از یک سال، به علت کوچکی صورت دهان خود را باید هم زمان روی بینی و دهان قرار دهید.

آیا بازگشت ضربان قلب با وارد آوردن فشار به قفسه سینه رفع می شود؟

تنها با وارد آوردن فشار به قفسه سینه، احتمال بازگشت ضربان قلب کم می باشد. باز گشت ضربان قلب معمولا نیاز به شوک الکتریکی توسط دیفیبریلاتور می باشد.  وارد آوردن فشار بر روی قفسه سینه حجم کمی از خون را در بدن برای زنده ماندن اعضای داخلی بدن، به ویژه مغز، به جریان می اندازد. ممکن است تغییر ملموسی در وضعیت بیمار مشاهده نشود، با این حال به کار خود ادامه دهید. وارد آوردن فشار بر قفسه سینه به طور قابل ملاحظه ای امکان موفقیت آمیز احیای ریوی بیمار را تا رسیدن اورژانس افزایش می دهد.

دفیبریلاتور چیست؟

دفیبریلاتور اتوماتیک خارجی (AED) ابزاری است برای شوک دادن به قلب به منظور بازگشت ضربان آن. جهت استفاده از دفیبریلاتور، دستورالعمل کامل به صورت مکتوب ارائه شده است.

آیا می توانم از دفیبریلاتور استفاده کنم؟

بله، می توانید از دفیبریلاتور اتوماتیک خارجی (AED) استفاده کنید. این دستگاه در بسیاری از مکان های عمومی از قبیل ایستگاه های قطار و مراکز خرید در دسترس می باشند. در صورتی که به طور صحیح استفاده نشود دستگاه به بیمار شوک نمی دهد. حتی شوک دادن بیمار توسط دستگاه به معنای احیای قلب نمی باشد.

در صورتی که فردی با حادثه غرق شدگی مواجه شده و بیهوش شده و نفس نمی کشد، چه باید کرد؟

هرگز وارد آب نشوید مگر آن که در زمینه غریق نجات آموزش های لازم را دریافت کرده اید. از نجاتگر آموزش دیده مانند غریق نجات برای بیرون آوردن فرد از آب کمک بگیرید. در صورتی که فرد نفس ندارد باید کمک های اولیه مرتبط را ارائه دهید.

احیای قلبی – ریوی (روش های تأیید شده)

سی بار به قفسه سینه فشار وارد آورید

سفت فشار وارد آورید. به قفسه سینه به عمق پنج سانتی متر و صد بار در دقیقه تند تند فشار وارد آورید.

دو تنفس به بیمار بدهید:

  • سر را به عقب برگردانید و چانه را بالا بیاورید.
  • بینی بیمار را با دو انگشت ببندید و دهان را محکم به دهان بیمار بچسبانید
  • در دهان بیمار به مدت یک ثانیه بدمید. مطمئن شوید که قفسه سینه بیمار بالا می آید.
  • تنفس مصنوعی را یکی بعد از دیگری ادامه دهید.
  • اگر قفسه سینه بالا نیامد مجدد سر را به عقب کشیده و یک تنفس دیگر بدهید.

احیای قلبی – ریوی را ادامه دهید. تنها در موارد زیر احیا را متوقف کنید:

الف) نشانه ای از برگشت بیمار مشاهده می کنید، مانند نفس کشیدن،

ب) دفیبریلاتور قابل استفاده باشد،

پ) یک امدادرسان آموزش دیده یا پرسنل فوریت های پزشکی بر سر بیمار حاضر شوند،

ت) برای ادامه کار بسیار خسته شده اید،

ث) محل غیر امن شود

یک پاسخ به خفگی

[بالا]

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *